Kategorie

NORMET
ul. św. Rocha 104
42-200 Częstochowa
Telefony:
34 319 44 45
Dział sprzedaży:
34 375 90 61
34 375 90 62
Dotacje:
Paweł: 602 650 203
Robert: 668 842 101
Wysyłki:
34 375 90 64
Księgowość:
34 375 90 65
Serwis:
Adam: 692 267 020
Krzysztof: 608 144 272
Godziny otwarcia:
Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00
Sobota: 8:00 - 13:00

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG
DROGĄ ELEKTRONICZNĄ przez firmę NORMET


WSTĘP

Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) Firma NORMET wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług droga elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, politykę prywatności, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług droga elektroniczną, warunki przesyłania informacji handlowej oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

Ustawa - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002r. Nr 144, poz. 1204),
System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.

Usługi świadczone drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.

Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

Usługodawca - podmiot świadczący usługi dla Usługobiorcy.

Usługobiorca - podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczeniu usług będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Usługobiorcą jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach poniżej określonych.

Specyfikacja techniczna - zbiór informacji o systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz wymaganiach technicznych niezbędnych do współpracy z tym systemem.

Zamawiając usługę Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami jej świadczenia przez Usługodawcę, Regulaminem oraz oświadcza, że akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.

Rozdział 2
Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną, a w szczególności: Konto klienta sklepu internetowego.

Usługodawca świadczy również usługi na podstawie odrębnych umów, których przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną.

Rozdział 3
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie lub indywidualnej ofercie, jeśli taka została złożona i przyjęta przez Usługobiorcę.
Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści:
Powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
Naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Użytkownik ma prawo oczekiwać dostępu do pełnej funkcjonalności Pakietu w każdym czasie, za wyjątkiem czasu potrzebnego na modernizację, aktualizację, konserwację lub innych zdarzeń losowych. Usługodawca zobowiązuje się do przeprowadzania prac serwisowych w porach jak najmniej uciążliwych dla Użytkowników.
O każdej planowanej przerwie w dostępie do świadczonych usług Usługodawca poinformuje Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem za pośrednictwem strony www.
Usługodawca zapewnia Usługobiorcom tajemnicę komunikacji zwaną "tajemnicą telekomunikacyjną", która obejmuje informacje przekazywane w publicznej sieci Internet, dane dotyczące i wprowadzone przez Usługobiorców tylko w obrębie systemu teleinformatycznego Usługodawcy i tylko w przypadku, w którym informacje objęte "tajemnicą telekomunikacyjną" nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje objęte "tajemnicą telekomunikacyjną" mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach określonych umową lub w przepisach prawa.
Informacje objęte "tajemnicą telekomunikacyjną" mogą być przetwarzane przez Usługodawcę tylko wówczas, gdy przetwarzanie ich jest przedmiotem usługi świadczonej Usługobiorcom, jest niezbędne do jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego Usługodawcy.
Dostęp do informacji, o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez Usługodawcę oraz do informacji, których wymóg dostarczania Usługobiorcy wynikający z Art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca będzie realizował poprzez stronę WWW i/lub poprzez przekazywany pocztą elektroniczną informator.
Szczegółowe wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy składają się na Załącznik nr 1.

Rozdział 4
Polityka Prywatności

Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest firma NORMET. 

Dane osobowe Użytkowników zgromadzone przez Usługodawcę mogą być udostępnione jedynie odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców oraz wprowadzonych przez nich danych osobowych może dotyczyć:

Adresów e-mail,
Imion i Nazwisk,
Loginów i haseł,
Firm,
Adresów korespondencyjnych,
Nr telefonu,
I inne.

Usługodawca zobowiązany jest do nieudostępniania danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim, jednocześni informując, iż wszelkie skargi dotyczące ewentualnego rozpowszechniania danych osobowych Użytkownik może składać bezpośrednio do organu administracyjnego. 

Administrator danych zobowiązany jest do zgłaszania jednostce nadzorującej wszystkich incydentów, które spowodowały ewentualny wyciek danych osobowych, bądź godziły w bezpieczeństwo ich przechowywania.


Administrator zobowiązany jest do anonimizacji danych na wyraźną prośbę Usługobiorcy.

Rozdział 5
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe innych osób wprowadzone do systemu teleinformatycznego Usługodawcy przez Usługobiorcę są uważane za fikcyjne i wprowadzone jedynie w celu testowania właściwej usługi, która odbywa się na podstawie odrębnej pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Dane udostępniane Usługodawcy przez Usługobiorcę są niejawne, pozyskiwanie ich stanowi czynności operacyjno - rozpoznawcze. Właściwe oraz szczegółowe dane pozyskiwane będą sporządzaniu umowy lub faktury sprzedaży. 
Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na zasadach wskazanych w Rozdziale 4 Regulaminu.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych Użytkownika jest konieczne.

Rozdział 6
Warunki zawierania i rozwiązywania umów

Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia usług najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy lub 3 dni roboczych od momentu zarejestrowania na stronach WWW Usługodawcy.

Informację promocyjną lub handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, poprzez rejestrację w systemie informatycznym Usługodawcy, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.

Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania ofert bądź zmodyfikować swoje ustawienia za pośrednictwem strony WWW lub poprzez bezpośredni kontakt pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
Rezygnacja, o której mowa w pkt. 3 jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Rozdział 7
Tryb postępowania reklamacyjnego

Reklamacje mogą być składane z tytułu:
Niedotrzymania z winy Usługodawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy.
Niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia.
Reklamacja musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
Reklamację można wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana.
Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi zawierać w szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające.
Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacji, reklamacja może nie zostać uznana.

Rozdział 8
Postanowienia przejściowe i końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964r. nr 16, poz.93 z póź. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest Sąd powszechny, właściwy dla miejsca zamieszkania konsumenta lub w przypadku podmiotów gospodarczych niebędących konsumentami, Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.

DRODZY KLIENCI

Z uwagi na zmieniające się przepisy o ochronie danych osobowych, przekazujemy Państwu komplet informacji, w tym na temat Państwa praw związanych z przetwarzanymi przez nas danymi osobowymi.

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych podczas rejestracji w Naszym sklepie internetowym jest firma NORMET, z siedzibą przy ul. św. Rocha 104, 42-202 Częstochowa. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia weryfikacji rejestracji, nadania odpowiednich uprawnień rejestracyjnych, sporządzenia faktur, ofert, bądź umów kredytowych, a także w późniejszej fazie współpracy do celów księgowych i podatkowych. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów oraz odpowiadających tym celom prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania w/w czynności. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania w/w czynności.

Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b i f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie – udzielona przez Państwa zgoda.
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu przesłania przez Panią/Pana informacji oraz zamówień do firmy NORMET. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez NORMET narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym. W zakresie, w jakim wykorzystanie podanych przez Panią/Pana informacji opiera się na udzielonej przez Panią/Pana zgodzie, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chce Pani/Pan zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę, wyślij wiadomość na adres e-mail: biuro@normet.pl.