Regulamin sklepu internetowego NORMET

Określający zasady sprzedaży prowadzonej za jej pośrednictwem

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy uprzywilejowanego mają zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021r.

& 1 Definicje

 1. Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

 2. Konsument – osoba będąca konsumentem w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny

 3. Konto użytkownika – nieodpłatna funkcja Sklepu ( usługa) pozwalająca Kupującemu na założenie indywidualnego konta użytkownika w Sklepie, uregulowana odrębnym, dostępnym w Sklepie regulaminem

 4. Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie

 5. Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany

 6. Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca umowę ze sprzedawcą bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego ( definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021r.)

 7. Przedsiębiorca – podmiot nie będący Konsumentem

 8. Regulamin – niniejszy regulamin

 9. Siedziba – siedziba Sprzedawcy w Częstochowie, wskazana w Regulaminie

 10. Sklep – sklep internetowy Normet prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.normet.pl

 11. Sprzedawca – wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, prowadzący działalnośc gospodarczą pod firmą Normet Adrian Książek, NIP 5732355461, nr REGON 240484302, ul. Św Rocha 104, Częstochowa 42-200

& 2 Dane kontaktowe

 1. Adres pocztowy: NORMET Adrian Książek, ul. Św. Rocha 104, 42-200 Częstochowa

 2. Adres e-mail: biuro@normet.pl

 3. Telefon: 34-319-44-45

& 3 Złożenie zamówienia

 1. W celu zawarcia poprzez Sklep umowy sprzedaży ze Sprzedawcą w pierwszym etapie należy dodać towar do koszyka, a także, jeśli ma to zastosowanie, określić jego paramtery

 2. Następie Kupujący podaje swoje dane (w tym adres do wysyłki zamówienia), wybiera metodę dostarczenia zamówienia oraz sposób płatności za nie.

 3. Podczas składania zamówienia Kupujący obowiązany jest podać prawidłowe i aktualne dane kontaktowe. Brak prawidłowych danych może uniemożliwić realizację zamówienia.

 4. W momencie potwierdzenia przez Kupującego zamówienia i zaakceptowania Regulaminu następuje zawarcie umowy sprzedaży.

 5. Kupujący może założyć w Sklepie Konto użytkownika, ale nie jest to konieczne złożenie zamówienia

& 4 Koszt zamówienia

 1. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT

Na całkowitą cenę zamówienia składa się cena brutto za towar oraz koszt dostawy widoczne w Sklepie podczas składania zamówienia

 1. W przypadku, gdy zamówienie może się wiązać z dodatkowymi, innymi niż wskazane w ust.1 oraz 2, opłatami po stronie Kupującego spoza Polski, informacja o tym pojawi się podczas składania zamówienia w Sklepie, przed zawarciem umowy sprzedaży.

& 5 Płatności

 1. Za zakupione w Sklepie towary Kupujący może zapłacić, w zależności od sposobu zapłaty wybranego podczas składania zamówienia:

 • za pośrednictwem internetowej platformy płatniczej PayU

 • przelewem na konto Sprzedawcy

 • za pobraniem w momencie odbioru

 • gotówką w polskich złotych w przypadku odbioru osobistego przez Kupującego w Siedzibie Sprzedawcy

 1. Szczegółowe informację dotyczące metod płatności dostępnych w Sklepie zostaną przekazane Kupującemu podczas składania zamówienia, przed zawarciem umowy sprzedaży.

 2. W przypadku, gdy Kupujący wybrał metodę płatności, o której mowa w ust.1 lit. a) oraz b),

  za zamówienie powinienem zapłacić w terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

 3. Przedsiębiorca jest zobowiązana do działania zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zakresie wyboru odpowiedniej metody płatności (np. split payment) w zależności od przedmiotu oraz wartości zamówienia.

& 6 Realizacja zamówienia

 1. Zakupione w Sklepie towary dostarczane są za pośrednictwem firm kurierskich. Szczegóły w zakresie dostępnych dla danego kraju możliwych sposobach dostarczenia towaru znajdują się w Sklepie.

 2. Koszty dostawy towaru będą widoczne podczas składania Zamówienia, z zastrzeżeniem paragrafu 4.

 3. W przypadku gdy zamówienia lub jego część są niestandardowe (np. wielkogabarytowe i wymaga wysłania towarów na kilku paletach) koszty wysyłki są ustalane indywidualnie po wcześniejszym kontakcie z obsługa Sklepu – informacja o konieczności indywidualnego ustalenia kosztów dostarczenia towarów pojawi się podczas składania zamówienia. Zawarcie umowy sprzedaży, a także dokonanie płatności nastąpi w takim przypadku po zaakceptowaniu przez Kupującego kosztów dostawy towaru.

 4. Wszelkie dokumenty związane z transakcją (w tym faktura VAT, faktury korygujące i tym podobne) przesyłane będą na adres e-mail podany przez Użytkownika w trakcie składania zamówienia. W przypadku gdy Kupujący wyrazi wolę otrzymania faktury do zamówienia w formie papierowej faktura zostanie dołączona do przesyłki z towarem – w przypadku gdy przesyłka nie została jeszcze wysłana.

 5. W zależności od dostępności wybranych towarów w magazynach firmowych, realizacja zamówienia może być zrealizowana etapowo, z zachowaniem terminów oraz kosztów wskazanych Kupującemu przed zawarciem umowy sprzedaży. W związku z powyższym do zamówienia może zostać wystawionych więcej niż jeden dokument handlowy, a płatność za zamówienie w przypadku wysłania towaru za pobraniem lub płatności w momencie odbioru osobistego może zostać podzielona ze względu na dostarczany lub odbierany w danym momencie towar przy czym Kupujący poniesie koszt tylko jednej przesyłki – o ile w danym przypadku występuje.

 6. Na czas realizacji zamówienia, który, z zastrzeżeniem ust. 10, liczony jest od momentu zawarcia umowy sprzedaży, składa się czas potrzebny na wysłanie towaru oraz czas potrzebny na dostarczenie towaru.

 7. Czas wysłania towaru przez Sprzedawcę określony jest w opisie każdego z produktów w Sklepie.

 8. Czas potrzebny na dostarczenie wysłanego towaru wynosi:

  a) w przypadku firmy kurierskiej: SUUS 1-8 dni roboczych

  b) w przypadku firmy kurierskiej: DPD 1-4 dni roboczych

 9. W przypadku, gdy na zamówienie składa się kilka produktów – termin realizacji całego zamówienia odpowiada terminowi realizacji dla produktu o najdłuższym czasie realizacji.

 10. W przypadku, gdy Kupujący zdecydował się na płatność z góry za zamówienie, rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności za zakupiony towar.

 11. Kupujący ma możliwość osobistego odebrania zakupionego towaru w Siedzibie Sprzedawcy w Dni robocze w Polsce od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 oraz sobota w godzinach 8:00-12:00 po wcześniejszym umówieniu.

 12. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

 13. Dokumentem sprzedaży jaki otrzymuje Kupujący jest faktura. Może ona mieć formę faktury VAT wystawionej na Przedsiębiorce lub faktury detalicznej (dla zakupów dokonywanych przez Konsumenta lub podmiot prowadzący działalność nieewidencjonowaną bez numeru NIP).

 14. Formę dokumentu sprzedażowego, Kupujący wybrać może na etapie składania zamówienia, zaznaczając odpowiednią rubryk w koszyku.

 15. Przedsiębiorca dokonujący zakupów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową jako dokument sprzedaży otrzyma fakturę z oznaczeniem przedsiębiorcy wskazanym w trakcie dokonywania zamówienia.

 16. Otrzymanie faktury detalicznej nie ma wpływu na status Konsumenta. Konsument dokonujący zakupów w Sklepie zachowuje wszystkie przywileje związane z tym statusem, a w szczególności:

  a) prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni,

  b) odpowiedzialność Sprzedawcy za wady w sprzedanym towarze

 17. Sprzedawca przekaże Kupującemu uprzywilejowanemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

 18. W przypadku sprzedaży produktu Przedsiębiorcy, zewidencjonowanej przy Przedsiębiorcy Sprzedawca wystawia wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera podany przez Przedsiębiorce numer identyfikacji podatkowej (NIP).

  Niepodanie wskazanego numeru w momencie zawarcia umowy sprzedaży skutkować będzie brakiem możliwości uzyskania faktury VAT z danymi przedsiębiorcy w późniejszym terminie.

& 7 Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, z zastrzeżeniem &8 ust. 1 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podawania przyczyn przysługuje również pozostałym Przedsiębiorcom, wyłącznie w przypadku chęci zwrotu następujących produktów:

  a) Podnośniki kolumnowe

  b) Podnośniki nożycowe

  c) Wyważarki

  d) Montażownice

 3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie tego towaru lub w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

 4. Aby Kupujący mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w & 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu ud umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną)

 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.

 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący uprzywilejowany zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem

 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenia nastąpi wcześniej.

 9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru ( w tym otrzymanych wraz z towarem, wskazanych w opisie towaru, gratisów) na adres: Normet Adrian Książek, ul. Św. Rocha 104, Częstochowa 42-200 niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

 10. Jeśli towar ze względu na swój charakter (np. ze względu na jego gabaryty) nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą, Kupujący również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

  Wysokość tych kosztów szacowana jest na kwotę:

  a) 20 złotych brutto za paczkę

  b) 200 zł brutto za paletę

 11. Kupujący uprzywilejowany odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru

 12. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 13. W przypadku zwrotów dokonywanych przez Przedsiębiorców nie będących Przedsiębiorcami uprzywilejowanymi, zwrot kwoty za zwracany towar nastąpi po dostarczeniu towaru stanowiącego przedmiot zwrotu na adres Sprzedawcy w nienaruszonym stanie a w przypadku wszystkich Przedsiębiorców dodatkowo po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez Przedsiębiorce (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej)

& 8 Odstąpienie od umowy – wyłączenie

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu uprzywilejowanemu w odniesieniu do umów:

  a) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego uprzywilejowanego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

  b) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

  c) w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

  d) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

& 9 Reklamacje

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru, o której Konsument nie został poinformowany zgodnie z & 6 ust.12, Konsument ma prawo do reklamowania wadliwego towaru w oparciu o rękojmie uregulowaną przez ustawę Kodeks cywilny, z zastrzeżeniem ust.2

 2. Zgodnie z art. 557 & 1 Kodeksu cywilnego Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy

 3. W przypadku wystąpienia wady towaru Konsument może, na zasadach oraz terminach określonych przez Kodeks cywilny:

  a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny

  b) przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy

  c) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad

  d) żądać usunięcia wady

 4. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi względem Przedsiębiorcy uprzywilejowanego jest wyłączona, natomiast w stosunku do Przedsiębiorców niebędących Przedsiębiorcami uprzywilejowanymi wyłączona jest wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy, w granicach prawem dozwolonych (w tym z tytułu rękojmi), powstała w związku z zawartą na podstawie niniejszego regulaminu umową.

 5. Sprzedawca prosi, aby reklamację składaną w oparciu o rękojmię wysłać drogą elektroniczną na adres serwis@normet.pl lub pisemnie na właściwy adres wskazany w & 2 Regulaminu.

 6. Sprzedawca zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawarte zostały następujące informacje: dane identyfikujące Konsumenta, zwięzły opis wady, moment stwierdzenia wady oraz żądanie reklamacyjne konsumenta

 7. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego iż przesyłka została uszkodzona w wyniku transportu, Sprzedawca zaleca spisanie protokołu szkody w obecności kuriera, poinformowanie o tym Sprzedawcy oraz przesłanie na adres e-mail Sprzedawcy skanu lub zdjęcia sporządzonego protokołu. W przypadku trudności ze sporządzeniem protokołu szkody zaleca się zgłoszenie potrzeby spisania takiego protokołu telefonicznie do właściwej firmy kurierskiej, w terminie 7 dni od momentu przyjęcia przesyłki (ze względu na przepisy prawa przewozowego), lub spisanie danych osobowych pracownika firmy dostarczającej przesyłkę i przekazanie tych informacji dla Sprzedawcy. W przypadku Kupującego nie będącego Kupującym uprzywilejowanym zalecenie Sprzedawcy zamieszczone w niniejszym ustępie stanowią wymóg konieczny do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę.

 8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji z tytułu rękojmi w terminie 14 dni.

 9. Sprzedawca rekomenduje sprawdzenie zgodności faktury i wyszczególnionych tam pozycji towarowych ze stanem faktycznym (tj. zawartością dostawy), Sprzedawca prosi o poinformowanie o stwierdzonych nieprawidłowościach w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki, drogą elektroniczną na adres biuro@normet.pl. W przypadku Przedsiębiorcy zalecenia, o których mowa w niniejszym ustępie, stanowią obowiązek Przedsiębiorcy

& 10 Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest firma NORMET.


Dane osobowe Użytkowników zgromadzone przez Usługodawcę mogą być udostępnione jedynie odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców oraz wprowadzonych przez nich danych osobowych może dotyczyć:

Adresów e-mail,
Imion i Nazwisk,
Loginów i haseł,
Firm,
Adresów korespondencyjnych,
Nr telefonu,
I inne.

Usługodawca zobowiązany jest do nieudostępniania danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim, jednocześni informując, iż wszelkie skargi dotyczące ewentualnego rozpowszechniania danych osobowych Użytkownik może składać bezpośrednio do organu administracyjnego. 

Administrator danych zobowiązany jest do zgłaszania jednostce nadzorującej wszystkich incydentów, które spowodowały ewentualny wyciek danych osobowych, bądź godziły w bezpieczeństwo ich przechowywania.


Administrator zobowiązany jest do anonimizacji danych na wyraźną prośbę Usługobiorcy.

& 11 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe innych osób wprowadzone do systemu teleinformatycznego Usługodawcy przez Usługobiorcę są uważane za fikcyjne i wprowadzone jedynie w celu testowania właściwej usługi, która odbywa się na podstawie odrębnej pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.


Dane udostępniane Usługodawcy przez Usługobiorcę są niejawne, pozyskiwanie ich stanowi czynności operacyjno - rozpoznawcze. Właściwe oraz szczegółowe dane pozyskiwane będą sporządzaniu umowy lub faktury sprzedaży.
Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na zasadach wskazanych w Rozdziale 4 Regulaminu.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych Użytkownika jest konieczne.


Administrator zobowiązany jest do anonimizacji danych na wyraźną prośbę Usługobiorcy.

& 12 Postanowienia przejściowe i końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964r. nr 16, poz.93 z póź. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.


Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest Sąd powszechny, właściwy dla miejsca zamieszkania konsumenta lub w przypadku podmiotów gospodarczych niebędących konsumentami, Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.

DRODZY KLIENCI

Z uwagi na zmieniające się przepisy o ochronie danych osobowych, przekazujemy Państwu komplet informacji, w tym na temat Państwa praw związanych z przetwarzanymi przez nas danymi osobowymi.

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych podczas rejestracji w Naszym sklepie internetowym jest firma NORMET, z siedzibą przy ul. św. Rocha 104, 42-202 Częstochowa. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia weryfikacji rejestracji, nadania odpowiednich uprawnień rejestracyjnych, sporządzenia faktur, ofert, bądź umów kredytowych, a także w późniejszej fazie współpracy do celów księgowych i podatkowych. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów oraz odpowiadających tym celom prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania w/w czynności. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania w/w czynności.

Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b i f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie – udzielona przez Państwa zgoda.
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu przesłania przez Panią/Pana informacji oraz zamówień do firmy NORMET. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez NORMET narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym. W zakresie, w jakim wykorzystanie podanych przez Panią/Pana informacji opiera się na udzielonej przez Panią/Pana zgodzie, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chce Pani/Pan zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę, wyślij wiadomość na adres e-mail: biuro@normet.pl.