NORMET
ul. św. Rocha 104
42-200 Częstochowa
Telefony:
34 319 44 45
Dział sprzedaży:
34 375 90 61
34 375 90 62
Dotacje:
Paweł: 602 650 203
Robert: 668 842 101
Wysyłki:
34 375 90 64
Księgowość:
34 375 90 65
Serwis:
Adam: 692 267 020
Krzysztof: 608 144 272
Godziny otwarcia:
Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00
Sobota: 8:00 - 13:00

Reklamacje mogą być składane z tytułu:

Niedotrzymania z winy Usługodawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy, niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia.

Reklamacja musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. Reklamację można wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana poprzez formularz zgłoszeniowy na naszej stronie.

Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi zawierać w szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacji, reklamacja może nie zostać uznana.