Reklamacje mogą być składane z tytułu:

Niedotrzymania z winy Usługodawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy, niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia.

Reklamacja musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. Reklamację można wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana poprzez formularz zgłoszeniowy na naszej stronie.

Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi zawierać w szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacji, reklamacja może nie zostać uznana.